هنرستان نمونه دولتی ایثار در مسیر تحول * سال اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد*